Značka Philco slaví letos 130 let od svého vzniku. Základy značky byly položeny v roce 1892 v americkém městě Philadelphia, kterému vděčí i za své jméno vzniklé spojením Philadelphia a Company. Oslavte to s námi a vyhrajte stylově americkou chladničku Philco!

Tipněte si, jaká nejvyšší denní teplota ve stupních Celsia bude naměřena ve městě Philadelphia ve čtvrtek 18. 8. 2022.

Nejbližší tip vyhrává americkou chladničku Philco PXI 3652 X.

Svůj tip odešlete nejpozději do 11. 8. 2022 do 23:59 prostřednictvím formuláře níže společně s vašimi kontaktními údaji. Nezapomeňte si přečíst Úplná pravidla soutěže a Souhlas s poskytnutím osobních údajů níže na stránce.* Váš tip
* Jméno
* Příjmení
* Telefon
* E-mail
* Souhlas s Úplnými pravidly a se Zpracováním osobních údajů
Políčka označená * jsou povinná, bez jejich vyplnění nelze formulář odeslat. Děkujeme  
 

 


Úplná pravidla soutěže

„Oslavte s námi 130 let značky a vyhrajte americkou chladničku Philco“
(dále jen Pravidla)
FAST ČR, a. s. se sídlem U Sanitasu 1621, Říčany u Prahy, 251 01, IČ 247 77 749, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16725
(dále jen Pořadatel)

I. Obecná ustanovení

 1. FAST ČR, a. s. se sídlem U Sanitasu 1621, Říčany u Prahy, 251 01, IČ 247 77 749, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16725 (dále jen Pořadatel), vyhlašuje soutěž s názvem „Oslavte s námi 130 let značky a vyhrajte americkou chladničku Philco“
  (dále také jen Soutěž).
 2. Soutěž probíhá na území České republiky od 11. 7. 2022 0:01 hod do 11. 8. 2022 23:59 hod (dále jen Doba trvání Soutěže). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání Soutěže.

II. Účast v Soutěži

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let vyjma osob uvedených v bodě 2 tohoto článku.
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.

III. Základní informace o soutěži, výhry

 1. Soutěžící se zúčastní Soutěže tak, že v Době trvání Soutěže vyplní a odešle formulář na stránce www.philco.cz/soutez (dále také jen Soutěžní formulář), prostřednictvím kterého poskytne souhlas s využitím zadaných údajů pro marketingové činnosti Pořadatele a pro zasílání obchodních sdělení Pořadatelem, a odpoví na soutěžní otázku „Jaká nejvyšší denní teplota ve stupních Celsia bude naměřena ve městě Philadelphia ve čtvrtek 18. 8. 2022?“ (dál také jen Soutěžní otázka).

  Odpověď bude porovnána s měřením serveru WeatherUndergroud.com, stanice Philadelphia International Airport Station ze dne 18. 8. 2022, převedeno na stupně Celsia na 2 desetinná místa.

  Příklad: Pokud bude jako nejvyšší naměřená teplota uvedeno 96 ºF, ve stupních Celsia to bude 35,56 ºC. Vítězem soutěže se stává shodná nebo nejbližší odpověď k hodnotě 35,56 ºC.
 2. Každý Soutěžící může odeslat Soutěžní formulář pouze jednou.
 3. Každý soutěžícímůže odeslat Soutěžní formulář pouze jednou, tzn. ze stejného telefonního čísla nebo stejného e-mailu bude do soutěže započítán pouze 1. odeslaný tip.
 4. Výhercem Soutěže se stane Soutěžící, který odpověď na „Soutěžní otázku“ bude nejblíže výsledku měření. V případě rovnosti odpovědí, rozhoduje dřívější čas odeslání odpovědi. V případě rovnosti odpovědí i času odeslání, rozhodne o vítězi los.
 5. Výhrou v Soutěži je spotřebič americká chladnička Philco PXI 3652 X (dále jen Chladnička).
 6. O podmínkách předání výhry se Pořadatel dohodne s konkrétním Výhercem osobně telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu nejpozději do 31. 8. 2022.
 7. Nesplní-li Výherce kteroukoliv z podmínek Soutěže daných Pravidly, nebude mu Výhra přiznána. Výhry nelze vyplatit v hotovosti a nejsou vymahatelné. Výhra, která není přiznána anebo poskytnuta Výherci, propadá ve prospěch Pořadatele.
 8. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společností Meta /Facebook, Instagram/ a tato společnost za její průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci Soutěže nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být adresovány Pořadateli, nikoliv společnosti Meta.

IV. Zpracování osobních údajů

 1. Soutěžící bere na vědomí, že pro účely pořádání soutěže, kontroly jejího průběhu, plnění jejích podmínek a předání Výhry bude Pořadatel jako správce zpracovávat osobní údaje Soutěžícího v rozsahu údajů poskytnutých Soutěžícím v rámci Soutěže, a to Jméno a příjmení, Telefonní číslo a Email. Soutěžící odeslání soutěžního formuláře dále poskytuje souhlas s využitím zadaných osobních údajů pro marketingové činnosti Pořadatele a pro zasílání obchodních sdělení Pořadatelem. Obdrží-li Pořadatel v průběhu Soutěže žádost o výmaz údajů zpracovávaných v rámci Soutěže nebo si Soutěžící nepřeje, aby údaje byly pro účely Soutěže dále zpracovávány, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného Soutěžícího v této Soutěži bez náhrady.
 2. Pro účely zajištění Soutěže budou údaje zpracovávány i dalšími společnostmi, které jsou v pozici zpracovatele osobních údajů, a to konkrétně společností Next Communication, s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, PSČ 100 00, Praha 10, IČ: 247 00 479, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 167146.
 3. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku, popř. odvolat souhlas, byl-li udělen, včetně práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením na internetové adrese www.philco.cz/soutez Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
 2. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
 3. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku přidělení či nepřidělení Výhry, a to včetně práva vyloučit ze Soutěže kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
 4. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku, nebo narušit legitimní chod Soutěže, může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů a těchto Pravidel a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.
 5. Datum vydání Pravidel: 1. 7. 2022 FAST ČR, a. s.

 

Philco legenda od roku 1892

Philco legenda od roku 1892

Poznejte legendární značku Philco v její proslulé historii - Od baterky (1892) po praní a troubu (2011).

Číst více

Virtuální katalog

Virtuální katalog

Staňte se v kuchyni nekorunovaným králem! Vaření s vestavnými spotřebiči Philco se pro Vás rázem stane zábavou a potěšením.

Číst více

Kdo má páru ten je král

Kdo má páru ten je král

Představujeme novou řadu automatických praček s parní funkcí SpaCare a invertorovým motorem s 10 letou zárukou, funkcí Můj Program a vůči prádlu šetrnému bubnem Crystal.

Číst více


 

 
Aktuální informace

Philco Facebook